PERFIL DO CONTRATANTE

Perfil do Contratante

O perfil do contratante é o espazo dentro da Páxina web do Concello de Dozón, no cal se difunde aquela información relativa á contratación administrativa coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso do cidadán á información relacionada coa actividade contractual da administración pública, no marco da Lei 30/2007, do 30 de Outubro, de Contratos do Sector Público publicada no BOE 261/2007-31 de Outubro. Tal como indica o Artigo 42 da Lei 30/2007, é neste eido onde poderán consultar todas aquelas novas referentes ás contratacións, anuncios de licitacións, adxudicacións e demais información relacionada coas contratacións administrativas.

CONCELLO DE DOZÓN
Avenida Médico Martínez Iglesias, S/N
36518 Castro - Dozón (Pontevedra)
Teléfono: (+34) 986 78 04 71
Fax: 986 78 08 10
Correo Electrónico: concello@dozon.gal